Project

Profile

Help

HostedRedmine.com has moved to the Planio platform. All logins and passwords remained the same. All users will be able to login and use Redmine just as before. Read more...

Gantt

Filters

Zoom in Zoom out « November | January 2024 »

months from Apply Clear

Feature #870343: Quản lý tài khoản cá nhân
Task #870344: Đăng nhập vào hệ thống
Task #870345: Thêm thông tin cá nhân
Task #870346: Hiệu chỉnh thông tin cá nhân
Task #870347: Xóa thông tin cá nhân
Task #870348: Đổi mật khẩu
Task #870349: Nhập mã xác nhận khi sai quá 5 lần
Task #870350: Trả lời câu hỏi bí mật để nhận lại mật khẩu
Task #870351: Xem nhật ký hoạt động của cá nhân
Task #870352: Tra cứu nhật ký hoạt động theo ngày
Task #870353: Xuất nhật ký hoạt động
Task #870354: Xem thông báo của hệ thống khi cập nhật thông tin
Feature #870356: Quản lý tài sản ô-tô.
Task #870357: Thêm thông tin ô-tô
Task #870358: Sửa thông tin ô-tô
Task #870359: Xóa thông tin ô-tô
Feature #870360: Quản lý tài sản đất
Task #870361: Thêm thông tin và các tài sản gắn liền với đất
Task #870362: Sừa thông tin và các tài sản gắn liền với đất
Task #870363: Xóa thông tin và các tài sản gắn liền với đất
Feature #870364: Quản lý tài sản khác
Task #870365: Thêm thông tin tài sản
Task #870366: Sửa thông tin tài sản
Task #870367: Xóa thông tin tài sản
Task #870368: Lựa chọn nhóm tài sản
Feature #870369: Quản lý chủ sở hữu
Task #870370: Thêm thông tin chủ sở hữu
Task #870371: Ssửa thông tin chủ sở hữu
Task #870372: Xóa thông tin chủ sở hữu
Task #870373: Tra cứu thông tin chủ sở hữu theo tên
Task #870374: Tra cứu thông tin chủ sở hữu theo thời gian
Task #870375: Tra cứu thông tin chủ sở hữu theo loại tài sản
Task #870376: Tra cứu thông tin chủ sở hữu theo loại giao dịch
Task #870377: Xuất kết quả tra cứu thông tin chủ sở hữu theo tên
Task #870378: Xuất kết quả tra cứu thông tin chủ sở hữu theo thời gian
Task #870379: Xuất kết quả tra cứu thông tin chủ sở hữu theo loại tài sản
Task #870380: Xuất kết quả tra cứu thông tin chủ sở hữu theo loại giao dịch
Task #870267: Thiết kế CSDL (Chưa hoàn chỉnh)

Status

New
Resolved
Resolved
Resolved
Resolved
Resolved
Resolved
New
Resolved
Resolved
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New

Priority

Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal

Updated

2020-05-12 05:09 PM
2020-04-26 08:35 AM
2020-05-12 05:08 PM
2020-05-12 05:08 PM
2020-05-12 05:10 PM
2020-05-12 05:09 PM
2020-04-26 06:59 PM
2020-04-23 08:03 AM
2020-05-12 05:09 PM
2020-05-12 05:09 PM
2020-04-23 08:04 AM
2020-04-23 08:04 AM
2020-04-23 08:06 AM
2020-04-23 08:06 AM
2020-04-23 08:06 AM
2020-04-23 08:07 AM
2020-04-23 08:07 AM
2020-04-23 08:08 AM
2020-04-23 08:08 AM
2020-04-23 08:08 AM
2020-04-23 08:09 AM
2020-04-23 08:10 AM
2020-04-23 08:10 AM
2020-04-23 08:10 AM
2020-04-23 08:10 AM
2020-04-23 08:11 AM
2020-04-23 08:11 AM
2020-04-23 08:11 AM
2020-04-23 08:11 AM
2020-04-23 08:11 AM
2020-04-23 08:12 AM
2020-04-23 08:12 AM
2020-04-23 08:12 AM
2020-04-23 08:12 AM
2020-04-23 08:12 AM
2020-04-23 08:12 AM
2020-04-23 08:12 AM
2020-04-22 03:33 PM
2020-04-22 03:33 PM

Category

 
 
49
50
51
52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
homework_gdbd
New 0%
New 0%
 

Also available in: PDF PNG