Project

Profile

Help

HostedRedmine.com has moved to the Planio platform. All logins and passwords remained the same. All users will be able to login and use Redmine just as before. Read more...

Overview

Електронскиот студентски сервис “UNIBUS” претставува платформа, за остварување на

подобра комуникација и соработка помеѓу студентите, компаниите и универзитетите

на локално ниво. Генерално, целите на самата платформа се директно насочени

наспрема компаниите и нивните потреби од пазарот на човечки ресурси, па второ

степено наспрема студентите и на крај универзитетите. Сите ентитети добиваат

различни можности за подобро остварување на целите, како што се: наоѓање на

соодветна пракса и работа, следење на прогресот на студентите и подобра рата на

успешност на студентот после реализираната програма од универзитетот.

 

 

Also available in: Atom