Project

Profile

Help

HostedRedmine.com has moved to the Planio platform. All logins and passwords remained the same. All users will be able to login and use Redmine just as before. *Read more...*

1. Lệnh/công cụ cơ bản để làm việc với Linux

  • SSH/PuTTY: Truy nhập vào server từ xa.
  • Cài đặt bằng `apt-get`
  • Sửa file bằng `vim` hoặc `nano`

2. Làm việc với repository

3. Cài đặt môi trường

4. HTML5

Canvas

Canvas là 1 HTML element của HTML5, cho phép vẽ hình (tĩnh hoặc động) trên đó, bằng JavaScript.

Bài tập:
  • Vẽ hình tròn trên canvas
  • Vẽ hình chữ nhật góc bo tròn
  • Vẽ hình sin.